Największa w polsce mobilna wyszukiwarka firm, produktów i zleceń.

 • de
 • gb
 • ru
 
 
 

Regulamin


 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.katalog-firmowy.pl


 

Definicje:

 1. "www.katalog-firmowy.pl" – serwis internetowy Usługodawcy funkcjonujący pod adresem www.katalog-firmowy.pl;

 2. "Usługi" – usługi świadczone przez Usługodawcę na podstawie Zlecenia, polegające na opublikowaniu, przez określony w Zleceniu okres czasu, informacji nadesłanych przez Zleceniodawcę oraz umożliwieniu dostępu do tych informacji oraz ich edycji poprzez serwis www.katalog-firmowy.pl;

 3. "Zlecenie" – udzielone przez Zleceniodawcę zlecenie publikacji danych przesłanych w formularzu zgłoszeniowym do serwisu www.katalog-firmowy.pl.;

 4. "Zleceniodawca" – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, składająca zlecenie wykonania Usługi;

 5. "Usługodawca" – Sebastian Sokół, działający pod firmą Adwers, ul. Naramowicka 31a/16, 61-622 Poznań, NIP 7831718100

 6. "Strony umowy" lub "Strony" – Usługodawca i Zleceniodawca, występujący zarówno razem jak i osobno;

 7. "Umowa" – umowa o świadczenie usług zawartą między Zleceniodawcą a Usługodawcą;

 8. "Regulamin" – niniejszy dokument w każdorazowym jego brzmieniu, stanowiący jednocześnie Ogólne Warunki Handlowe Świadczenia Usług oraz integralną część Umowy.

Rejestracja w serwisie, publikacja

 1. Zlecenia składane są w formie telefonicznej. Złożenie zlecenia jednoznaczne jest z zaakceptowaniem treści Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie www.katalog-firmowy.pl.

 2. Usługodawca potwierdza przyjęcie Zlecenia poprzez przesłanie faktury proforma na adres email lub fax podany w formularzu zgłoszeniowym lub wystawienie faktury VAT.

 3. Do chwili potwierdzenia przyjęcia Zlecenia przez Usługodawcę, Zlecenie stanowi ofertę w rozumieniu przepisu art. 66 k.c.

 4. Zleceniodawca zobowiązuję się do uregulowania opłaty abonamentowej w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty doręczenia faktury proforma na adres wskazany w Zleceniu.

 5. Usługodawca zobowiązuję się do wystawienia faktury VAT oraz rozpoczęcia świadczenia usług w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty odnotowania pełnej wpłaty.

 6. Usługodawca ma prawo do odmowy przyjęcia Zlecenia, jeżeli wykonanie usługi nie jest możliwe z przyczyn technicznych, organizacyjnych lub innych przeszkód w świadczeniu Usług.

 7. Zleceniodawca może dokonać zmiany opublikowanych w www.katalog-firmowy.pl informacji poprzez Panel Klienta, jeżeli Usługodawca udostępnił Zleceniodawcy taką możliwość.

Opłaty, okres abonamentowy

 1. Okres abonamentowy oraz opłaty abonamentowe za świadczone przez Usługobiorcę usługi określane są indywidualnie w formularzu zgłoszeniowym. Potwierdzeniem dla Zleceniodawcy jest informacja na fakturze opisująca okres publikacyjny. Początek okresu abonamentowego liczony jest od momentu rozpoczęcia świadczenia usług.

 2. Przed końcem okresu abonamentowego Usługobiorca skontaktuje się ze Zleceniodawcą w celu potwierdzenia woli kontynuacji świadczenia Usług. Usługi będą świadczone przez kolejny okres abonamentowy ustalony przez Strony, jeśli Zleceniodawca uiści opłatę abonamentową na kolejny okres.

 3. W przypadku rezygnacji przez Zleceniodawcę ze świadczenia Usług przed końcem okresu abonamentowego opłaty abonamentowe za niewykorzystany okres nie podlegają zwrotowi.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Usługi o wskaźnik inflacji bez zgody Zleceniodawcy. Zmiana może nastąpić nie częściej niż raz w roku, o roczny wskaźnik inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny. W takim wypadku faktura za kolejny okres rozliczeniowy zostanie wystawiona z uwzględnieniem dokonanej zmiany.

Prawa i obowiązki Stron

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych przez Zleceniodawcę ogłoszeń, ani za przerwy w funkcjonowaniu www.katalog-firmowy.pl, które zaistniały z przyczyn innych niż zawinione przez Usługodawcę. Usługodawca odmówi publikacji, a także niezwłocznie usunie z portalu www.katalog-firmowy.pl jakiekolwiek treści, które mogą naruszać przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje lub dobra osobiste osób trzecich. Nie wyłącza to obowiązku Zleceniodawcy uiszczenia należnego Usługodawcy wynagrodzenia.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających ze Zlecenia, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny, aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lokautów lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego ograniczenia dostępu do www.katalog-firmowy.pl w przypadku prac konserwacyjnych i modernizacyjnych serwisu lub infrastruktury Usługodawcy.

 4. W przypadku niedostępności serwisu www.katalog-firmowy.pl przekraczającej 48 godzin, okres publikacji informacji nadesłanych przez Zleceniodawcę ulegnie wydłużeniu o czas niedostępności usługi.

 5. Zleceniodawca oświadcza i zapewnia, że jest uprawniony do używania znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług oferowanych przez niego oraz, że materiały i treści zgłoszone do publikacji w www.katalog-firmowy.pl nie naruszają praw autorskich i innych praw osób trzecich.

 6. Usługodawca samodzielnie decyduje o zawartości www.katalog-firmowy.pl i ogólnym stylu prezentacji publikowanych informacji.

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia świadczenia usługi, a także wypowiedzenia Umowy w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu. Przed wypowiedzeniem Umowy Usługodawca wezwie Zleceniodawcę do usunięcia naruszeń w stosownym, nie krótszym niż 3 (trzy) dni terminie. Prawo do wypowiedzenia Umowy przysługuje Usługodawcy w szczególności w przypadku braku płatności wynagrodzenia za okres przekraczający 14 (czternaści) dni.

Postępowanie reklamacyjne. Odstąpienie od Umowy.

 1. Zleceniodawca może odstąpić od Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania faktury. Zwrot dokonanych płatności zostanie dokonany na wskazane konto Zleceniodawcy w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych licząc od dnia otrzymania reklamacji.

 2. Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu niewłaściwego wyemitowania Zlecenia (rękojmia za wady), jeżeli nie zawiadomi Usługodawcy o wadach emisji w terminie 14 dni od daty przyjęcia Usługodawcę Zlecenia lub opóźnia się z zapłatą za zlecenie.

 3. Reklamacje mogą byś składane w formie pisemnej na adres: Adwers Sebastian Sokół, ul. Naramowicka 31a/16, 61-622 Poznań, lub na adres e-mail: ksiegowosc.adwers@gmail.com.

 4. Usługodawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji i poinformowanie Zleceniodawcy o jej uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu, w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania.

Dane osobowe. Informacje handlowe

 1. Akceptując niniejszy Regulamin, Zleceniodawca wyraża zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych przy rejestracji przez Administratora Serwisu w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownika ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia w każdym czasie.

 2. Zleceniodawca niniejszym wyraża zgodę na otrzymywania drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o  świadczeniu usług drogą elektroniczną, informacji handlowej w postaci ofert handlowych, informacji o promocjach, ciekawostek branżowych itp. informacji.

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 roku.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie, o czym Zleceniodawca zostanie powiadomiony poprzez informację umieszczoną na stronie internetowej www.katalog-firmowy.pl.

 3. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków Regulaminu przez Zleceniodawcę, Usługi świadczone będą na dotychczasowych zasadach do końca trwania okresu abonamentowego, a Umowa wygaśnięciu z dniem jego zakończenia.

 4. Strony umowy zobowiązują się do informowania wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu. Powiadomienie Zleceniodawcy może nastąpić poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Usługodawcy.

 5. Z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej, wszelkie zawiadomienia, w szczególności wypowiedzenie, uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostaną sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie poprzez Pocztę Polską, kuriera lub osobiście, na adres korespondencyjny widniejący we właściwym rejestrze lub ewidencji.

 6. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego logotypu oraz informacji zgłoszonych do www.katalog-firmowy.pl na potrzeby marketingowe Usługodawcy lub podmiotów wskazanych przez Usługodawcę oraz na ich publikowanie na innych stronach internetowych należących do Usługodawcy lub wskazanych przez niego podmiotów.

 7. Przeniesienie przez Zleceniodawcę na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

 8. Strony zobowiązują się do bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w czasie trwania niniejszej Umowy i wykorzystywanie ich wyłącznie do celów, w jakich zostały przekazane.

 9. Wszelkie spory mogące wyniknąć z treści niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą poprzez sądy miejscowo właściwe dla siedziby Usługodawcy.

 10. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Regulamin konsultowany z Kancelarią Radcy Prawnego Cypriana Sowiaka.
 


 

  Schowek (0)